Akidah thahawiah

 

AL-AQIDAH ATH-THAHAWIYAHAbu Ja’far At-ThahawiAlhamdulillahi Rabbil ‘Alamin. Al-‘Allamah Hujjatul Islam Abu Ja’far Al-Warraq Ath-Thahawi-diMesir-berkata: “Inilah penuturan keterangan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah, menurutmahdzab para ahli fiqih Islam: Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit Al-Kufi, Abu Yusuf Ya’qubbin Ibrahim Al-Anshari dan Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani Ridwanallahu‘alaihim ajma’in, beserta pokok-pokok keagamaan yang mereka yakini dan mereka gunakan untukberibadah kepada Allah Rabbil ‘alamin.”11. Kami menyatakan tentang tauhid kepada Allah, berdasarkan keyakinan semata-mata berkattaufiq Allah: Sesungguhnya Allah itu Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya.2. Tiada sesuatupun yang menyamai-Nya.3. Tiada sesuatupun yang dapat melemahkannya.4. Tiada yang berhak untuk diibadahi selain diri-Nya.5. Yang Maha Terdahulu tanpa berawal, yang Maha Kekal tanpa pernah berakhir.6. Tak akan pernah punah ataupun binasa.7. Tak ada sesuatupun yang terjadi, melainkan dengan kehendak-Nya.8. Tak dapat digapai oleh pikiran, tak juga dapat dicapai oleh pemahaman.9. Tidak menyerupai makhluk-Nya.10. Yang Maha Hidup tak pernah mati, yang Maha Terjaga dan tak pernah tertidur.11. Mencipta tanpa merasa membutuhkan (kepada ciptaan-Nya), membagi rezeki tanpamengharapkan imbalan.12. Mematikan tanpa gentar dan Membangkitkan (setelah mati) tanpa kesulitan.13. Dia telah memiliki sifat-sifat itu semenjak dahulu, sebelum mencipta. Dengan terciptanyapara makhluk, tak bertambah sedikitpun sifat-sifat-Nya. Yang selalu tetap dengan sifat-sifat-Nya semenjak dahulu tanpa berawal, dan akan terus kekal dengan-Nya, sifat-sifat-Nyaselamanya.14. Nama-Nya Al-Khaliq sebagai Pencipta, tidaklah disandang-Nya baru setelah Dia menciptakanmakhluk-makhluk-Nya. Dan namanya Al-Bari (Yang Menjadikan) tidaklah diambil baruseusai Dia menjadikan hamba-hamba-Nya.1 Mukaddimah ini dikutip dari matan Al-Aqidah Ath-Thahawiyah dengan syarah dan komentar Syaikh Al-Albany.

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

2

15. Dia-lah pemilik sebutan Al-Rabb (Pemelihara), dan bukanlah Dia Marhub atau yangdipelihara. Dia juga pemilik sebutan Al-Khaliq dan bukanlah Dia sebagai makhluk.16. Sebagaimana Dia adalah Dzat yang menghidupkan segala yang mati (Al-Muhyi), Dia-punberhak atas sebutan itu, dari sebelum menghidupkan mereka. Demikian juga Ia berhakmenyandang sebutan Al-Khaliq sebelum menciptakan mereka.17. Untuk itulah, Dia-pun berkuasa atas segala sesuatu, sementara segala sesuatu itu berharapkepada-Nya. Segala urusan bagi-Nya mudah, dan Dia tidaklah membutuhkan sesuatu.Firman-Nya: “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia dan Dia-lah Yang Maha Mendengarlagi Maha Melihat.” (QS. Asy-Syura : 11).18. Dia menciptakan makhluk dengan ilmu-Nya.19. Dia menentukan takdir atas mereka.20. Dia menuliskan ajal kematian bagi mereka.21. Tiada sesuatupun yang tersembunyi bagi-Nya sebelum Dia menciptakan mereka. Bahkan Diamengetahui apa yang akan mereka kerjakan, juga sebelum menciptakan mereka.22. Dia memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk ta’at dan melarang mereka melakukanmaksiat.23. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir dan kehendak-Nya, sedangkan kehendak-Nyaitu pasti terlaksana. Tidak ada kehendak bagi hamba-Nya melainkan memang apa yangdikehendaki-Nya. Apa yang Dia kehendaki, pasti terjadi. Dan apa yang tidak Dia kehendakitak akan terjadi.24. Dia memberi petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki, memelihara dan mengayominyakarena keutamaan-Nya. Dia juga menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, menghinakanseseorang dan menghukumnya berdasarkan keadilan-Nya.25. Seluruh makhluk berada di bawah kendali kehendak Allah di antara kemurahan, keutamaan,dan keadilan-Nya.26. Dia mengungguli musuh-musuh-Nya dan tak tertandingi oleh lawan-lawan-Nya.27. Tak seorang pun mampu menolak takdir-Nya, menolak ketetapan hukum-Nya, ataumengungguli urusan-Nya.28. Kita mengimani semua itu, dan kita pun meyakini bahwa segalanya datang daripada-Nya.29. Sesungguhnya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hamba-Nya yang terpilih,Nabi-Nya yang terpandang, dan Rasul-Nya yang diridlai.30. Sesungguhnya beliau adalah penutup para Nabi ‘Alaihimu As-Sallam.31. Dia pemimpin orang-orang bertakwa.32. Dia penghulu para Rasul.

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

3

33. Kekasih Rabb sekalian alam.34. Segala pengakuan sebagai Nabi sesudah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu.35. Beliau diutus kepada golongan jin secara umum dan kepada segenap umat manusia, denganmembawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang.36. Sesungguhnya Al-Qur’an adalah Kalamullah; berasal dari-Nya sebagai ucapan yang takdiketahui kaifiyah (bagaimana)nya, diturunkan kepada Rasul-Nya sebagai wahyu. Diimanioleh kaum mukminin dengan sebenar-benarnya. Mereka meyakininya sebagai kalam Ilahiyang sesungguhnya. Bukanlah sebagai makhluk sebagaimana ucapan hamba-Nya.Barangsiapa yang mendengarnya (mendengar bacaan Al-Qur’an) dan menganggap itusebagai ucapan makhluk, maka ia telah kafir. Allah sungguh telah mencelanya,menghinanya, dan mengancamnya dengan Naar (Neraka) Saqar. Allah berfirman:Aku akan memasukkan ke dalam (Naar) Saqar.” (QS. Al-Muddatsir: 26). Allah mengancammereka dengan Naar Saqar tatkala mereka mengatakan:Ini (Al-Qur’an) tidak lain hanyalah perkataan manusia.” (QS. Al-Muddatsir : 25). Dengan itukita pun mengetahui bahwa Al-Qur’an itu adalah kalam (ucapan) Pencipta manusia dantidak menyerupai ucapan manusia.37. Barangsiapa yang mensifati Allah dengan kriteria-kriteria manusia, maka dia sungguh telahkafir. Barangsiapa yang memahami hal ini niscaya dia dapat mengambil pelajaran. Akandapat menghindari ucapan yang seperti perkataan orang-orang kafir, dan mengetahui bahwaAllah dengan sifat-sifat-Nya tidaklah seperti makhluk-Nya.38. Melihat Allah adalah hak pasti (benar adanya) bagi Ahli Jannah (penduduk surga) tanpadapat dijangkau oleh ilmu manusia, dan tanpa manusia mengetahui bagaimana memahamihal itu sebagaimana dinyatakan Rabb kita dalam Al-Qur’an:Wajah-wajah (orang mukmin) pada waktu itu berseri-seri. Mereka betul-betul memandang kepadaRabb mereka.” (QS. Al-Qiyamah: 22-23).Pengertian (sebenar)nya, adalah sebagaimana yang dikehendaki dan diketahui oleh Allah.Setiap hadits shahih yang diriwayatkan dalam persoalan itu, pengertian sesungguhnyaadalah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Tidak pada tempatnya kita terlibat untuk

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

4

mentakwilkannya dengan pendapat-pendapat kita, atau menduga-duga saja dengan hawanafsu kita.39. Sesungguhnya seseorang tidak akan selamat dalam agamanya, sebelum ia berserah dirikepada Allah dan Rasul-Nya, dan menyerahkan ilmu yang belum jelas baginya kepada orangyang mengetahuinya.40. Sesungguhnya Islam hanyalah berpijak di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahankepada Allah.41. Barangsiapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang, tidak puas pemahamannyauntuk pasrah, maka ilmu yang dipelajarinya itu akan menutup jalan baginya untukmemurnikan tauhid, menjernihkan ilmu pengetahuan dan membetulkan keimanan.42. Maka menjadilah ia orang yang terombang-ambing antara keimanan dan kekufuran,pembenaran dan pendustaan, pengikraran dan pengingkaran. Selalu kacau, bimbang, tidakbisa dikatakan ia membenarkan dan beriman, tidak juga dapat dikatakan kafir dan ingkar.43. Tidak sah keimanan seseorang yang mengimani bahwa penghuni jannah akan memandangRabb mereka, yang semata-mata ditegakkan di atas prasangka (keragu-raguan)menganggapnya sebagai ‘praduga’ atau takwil dengan pemikirannya. Karena penafsiran‘penglihatan’ itu, dan juga penafsiran segala pengertian yang disandarkan kepada Rabb,haruslah tanpa mentakwilkannya dan dengan kepasrahan diri. Itulah sandarandien/keyakinan kaum muslimin.44. Barangsiapa yang tidak menghindari penafian Asma’ dan shifat Allah atau menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya, dia akan tergelincir dan tak akan dapat memelihara kesucian diri.45. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, tersifati dengan sifat Wahdaniyah(Maha Tunggal), tersifati dengan sifat Fardaniyah (ke-Maha Esa-an). Tak seorangpun darihamba-Nya yang menyamai sifat-sifat tersebut.46. Maha suci diri-Nya dari batas-batas dan dimensi makhluk atau bagian dari makhluk,anggota tubuh dan perangkat-Nya. Dia tidak terkungkungi oleh enam penjuru arah yangmengungkungi makhluk ciptaan-Nya.47. Mi’raj (naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha) adalah benar adanya. Beliau telah diperjalankandan dinaikan (ke langit) dengan tubuh kasarnya (jasmani) dalam keadaan sadar, dan juga ketempat-tempat yang dikehendaki Allah di atas ketinggian. Allah-pun memuliakan beliau danmewahyukan kepadanya apa yang hendak Dia wahyukan.Tidaklah hatinya mendustakan apa yang dilihatnya.” (QS. An-Najm: 11).

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

5

Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas diri beliau di dunia dan di akhirat.248. Haudh (telaga) Al-Kautsar yang dijadikan Allah kemuliaan baginya -dan pertolongan bagiumatnya- adalah benar adanya.49. Syafa’at yang diperuntukkan Allah bagi mereka adalah benar adanya sebagaimanadiriwayatkan dalam banyak hadits.50. Perjanjian yang diikatkan Allah atas diri Adam dan anak cucunya (sebelum merekadilahirkan-pent.) adalah benar adanya.51. Semenjak zaman yang tak berawal, Allah telah mengetahui jumlah hamba-Nya yang akanmasuk Jannah dan yang akan masuk Naar secara keseluruhan. Jumlah itu tak akanbertambah atau berkurang. Demikian juga halnya perbuatan-perbuatan mereka yang telahAllah ketahui apa yang akan mereka perbuat itu (juga tak akan berubah).52. Setiap pribadi akan dimudahkan menjalani apa yang sudah menjadi kodratnya, sedangkanamalan-amalan itu (dinilai) bagaimana akhirnya. Orang yang bahagia adalah orang yangberbahagia dengan ketentuan kodratnya. Demikian juga orang yang celaka adalah yangcelaka dengan ketentuan kodratnya.53. Asal dari takdir adalah rahasia Ilahi yang tak diketahui hamba-hamba-Nya. Tak dapatdiselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengan-Nya, ataupun Nabi yang diutus-Nya.Memberat-beratkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan, tanggakeharaman, dan mempercepat penyelewengan.Waspadai dan waspadailah seluruh pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, dan bisikanbisikantentang takdir tersebut. Sesungguhnya Allah menutupi ilmu tentang takdir-Nya agartidak diketahui makhluk-Nya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya.Sebagaimana yang difirmankan-Nya:Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanya.(QS. Al-Anbiyaa’: 23).Barangsiapa yang bertanya: “Kenapa Dia lakukan itu?”, berarti ia menolak hukum Al-Qur’an. Barangsiapa menolak hukum Al-Qur’an, berarti ia termasuk orang-orang kafir.54. Inilah sejumlah persoalan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hatinya terang darikalangan para wali Allah. Itulah derajat orang-orang yang sudah mendalam ilmunya. Karenailmu itu ada dua macam, yaitu: ilmu yang dapat digapai makhluk (ilmu agama-pent.) dan ilmuyang terselubung baginya (ilmu ghaib). Mengingkari ilmu yang pertama berarti kekufuran.Dan mengaku-aku memiliki ilmu yang kedua juga kekufuran. Keimanan itu hanyalah2 Tambahan ini berasal dari matan Al-Aqidah Ath-Thahawiyyah dengan komentar Al-Albani

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

6

terpatri dengan menerima ilmu yang harus digapai manusia, dan menghindarkan diri darimencari ilmu yang terselubung.55. Kita juga mengimani adanya Al-Lauh Al-Mahfudz, Al-Qalam, dan segala yang tercatat didalamnya.56. Seandainya seluruh makhluk bersepakat terhadap suatu urusan yang telah Allah tetapkanuntuk terjadi, agar urusan itu batal, mereka tak akan mampu untuk mengubahnya.Sebaliknya seandainya mereka berkumpul menghadapi urusan yang telah Allah tetapkanuntuk tidak terjadi, agar urusan itu terjadi, merekapun tidak akan mampu mengubahnya.Qalam (catatan) Allah telah ditetapkan untuk segala sesuatu yang akan terjadi sampaidatangnya Hari Kiamat.57. Sesuatu yang -ditakdirkan- tidak akan menimpa seorang hamba, maka tidak akanmenimpanya. Dan yang akan mengenainya, maka tidak akan meleset.58. Hendaknya seorang hamba tahu bahwa ilmu Allah telah mendahului segala sesuatu yangakan terjadi pada makhluk-Nya. Dia telah menentukan takdir yang baku yang tak bisaberubah. Tak ada seorang makhluk pun baik di langit maupun di bumi yang dapatmembatalkan, meralatnya, menghilangkannya, mengubahnya, menggantinya, mengurangi,ataupun menambahnya.59. Itulah buhul ikatan keimanan dan dasar-dasar ma’rifat dan pengakuan terhadap ke-Esa-andan ke-Rububiyyah-an Allah ‘Azza wa Jalla. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur’an:Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya denganserapi-rapinya.” (QS. Al-Furqan : 2). Dan firman-Nya:Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.” (QS. Al-Ahzab : 38).60. Maka celakalah orang yang betul-betul menjadi musuh Allah dalam persoalan takdir-Nya.Dan mengikutsertakan hatinya yang sakit untuk membahasnya.3 Karena lewat praduganya iatelah mencari-cari dan menyelidiki ilmu ghaib yang merupakan rahasia tersembunyi.Akhirnya ia kembali dengan membawa dosa dan kedustaan.61. ‘Arsy dan Kursiy-Nya adalah benar adanya.3 [Ungkapan ini terdapat juga dalam naskah aslinya sebagai berikut: “Celakalah orang yang sesat dalam memahami takdir-Nya karena hatinyayang sakit.” Dalam naskah yang lain “Celakalah orang yang hatinya sakit dalam memahami takdirnya.” Yang tertulis di sini berasal darimatan AL-Aqidah Ath-Thahawiyyah dengan syarah Al-Albany.].

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

7

62. Dia tidak membutuhkan ‘Arsy-Nya itu dan apa yang ada di bawahnya. Dia menguasai segalasesuatu dan apa-apa yang ada di atasnya. Dan Dia tidak memberi kemampuan kepadamakhluk-Nya untuk menguasai segala sesuatu.63. Kita juga menyatakan dengan penuh keimanan dan penyerahan diri bahwa sesungguhnyaAllah telah menjadikan Nabi Ibrahim ‘alaihis salam sebagai kekasih-Nya, dan mengajak NabiMusa ‘alaihis salam untuk berbicara dengan sebenar-benarnya.64. Kita mengimani para Malaikat, para Nabi, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada paraRasul. Kita pun bersaksi, bahwa mereka berada di atas kebenaran yang nyata.65. Kita menyebut mereka yang (shalat) menghadap kiblat kita dengan (sebutan) kaummuslimin dan kaum mukminin selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam dan membenarkan segala apa yang beliau ucapkan dan beritakan.66. Kita tidak mempergunjingkan Allah dan tidak membantah (ajaran) dien Allah.67. Kita tidak menyanggah Al-Qur’an, dan bersaksi bahwa ia adalah Kalam Rabbul ‘Alamin,diturunkan dengan perantaraan Ruhul Amin (Malaikat Jibril), lalu diajarkan kepada Penghulupara Nabi yaitu Muhammad shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alaihi ajma’in (salaaman tasliman katsiran).Ia adalah Kalam Ilahi yaitu yang tak akan dapat diserupakan dengan ucapan makhlukmakhluk-Nya. Kita pun tidak mengatakannya sebagai makhluk dan (dengan itu) tidak akanmenyelisihi Jama’ah kaum muslimin.68. Kita tidak mengafirkan Ahli Kiblat (kaum muslimin) hanya karena suatu dosa, selama diatidak menganggapnya sebagai sesuatu yang dihalalkan. Namun kita juga tidak mengatakanbahwa dosa itu sama sekali tidak berbahaya bagi orang yang melakukannya selama ia masihberiman.69. Kita mengharapkan agar orang-orang yang berbuat fajir dari kalangan mukminin dapatdiampuni dosa-dosa mereka dan dimasukkan Jannah karena rahmat-Nya, namun kita tidakmenganggap mereka aman dari siksa-Nya.70. Merasa aman dari siksa, atau putus asa dari ampunan Allah, keduanya dapat mengeluarkandari Islam. Jalan yang benar bagi orang Islam adalah antara keduanya71. Seorang hamba hanya akan keluar dari keimanannya kalau ia mengingkari apa yang telah iaimani.72. Iman adalah [pembenaran dalam hati], pengakuan dengan lidah, dan pembuktian dengan(amalan) anggota badan.73. Seluruh yang diriwayatkan dengan shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berupaajaran syari’at adalah benar adanya.

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

8

74. Iman itu adalah satu bentuk. Pemilik keimanan tersebut dilihat dari asal imannya4 adalahsama.Keutamaan di antara mereka diukur dengan ketakwaan, rasa takut kepada Allah,menghindari hawa nafsu, dan melakukan sesuatu yang lebih utama.75. Kaum mukminin seluruhnya adalah wali-wali Ar-Rahman.76. Yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling taat dan paling ittiba’ dengan ajaranAl-Qur’an.77. Pengertian Iman adalah: Beriman kepada Allah, para Malaikat, Kitab-Kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari Akhir, dan Takdir baik maupun buruk, manis maupun pahit. Dan bahwakesemuanya berasal dari Allah.78. Kita mengimani semua itu. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para Rasul.Kita membenarkan mereka semua beserta apa yang mereka bawa.79. Para pelaku dosa besar di kalangan umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (bisa)masuk Naar, namun mereka tak akan kekal di dalamnya kalau mereka mati dalam keadaanbertauhid. Meskipun mereka belum bertaubat namun mereka menemui Allah (mati) denganmenyadari dosa mereka. Mereka diserahkan kepada kehendak dan keputusan Allah. KalauDia menghendaki, maka mereka dapat diampuni dan dimaafkan dosa-dosa mereka dengankeutamaan-Nya, sebagaimana yang difirmankan Allah ‘Azza wa Jalla:Dan Dia mengampuni dosa selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki.” (QS. An-Nisa’: 48,116).Dan jikalau Dia menghendaki, mereka diadzab-Nya di Naar dengan keadilan-Nya.Kemudian Allah akan mengeluarkan mereka dari dalamnya dengan rahmat-Nya dansyafa’at orang yang berhak memberi syafa’at di kalangan hamba-Nya yang ta’at. Lalumereka pun diangkat ke Jannah-Nya. Hal itu karena Allah adalah Wali bagi siapa yangberma’rifah kepada-Nya, maka Dia pun tidak menjadikan keadaan mereka di dunia dan diakhirat sama seperti mereka yang tidak berma’rifah kepada-Nya. Yaitu mereka yang luput,tak mendapatkan petunjuk-Nya, dan tidak dapat memperoleh hak kewalian-Nya. WahaiDzat yang menjadi Wali bagi Islam dan pemeluknya, teguhkanlah kami bersama Islamsehingga kami datang menghadap ke haribaan-Mu.4 [Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz dalam komentarnya terhadap Matan Al-Aqidah Ath-Thahahiwah menyatakan: ‘Ucapan beliau “Pemilikkeimanan itu dilihat dari asal al-imannya adalah sama” perlu diteliti lagi. Bahkan jelas kebatilannya. Justru mereka bertingkat–tingkatdengan perbedaan yang mencolok. Iman para Rasul tidaklah dapat disamakan dengan iman selain mereka. Demikian juga imannyapara khulafa’ur rasyidun dan para sahabat lainnya, tidaklah sama dengan generasi belakangan. Iman orang yang betul–betul berimanjuga tak sama dengan iman orang fasik. Keterpautan itu, didasari dengan perbedaan apa yang di dalam hati, berupa pengenalanterhadap Allah, Asma’ dan Shifat-Nya dan apa–apa yang disyari’atkan bagi hamba-Nya. Itulah pendapat Ahlussunnah wal Jama’ah.Berseberangan dengan pendapat Al-Murji’ah dan yang sependapat dengan mereka, Wallahul Musta’an.

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

9

80. Kami menganggap sah shalat (jama’ah) di belakang Imam, baik yang shalih maupun yangfasik dari kalangan Ahli Kiblat. Dan menshalatkan siapa saja yang meninggal di antaramereka.81. Kita tak dapat memastikan mereka, masuk Jannah atau Naar.82. Kita tak bisa bersaksi bahwa mereka itu kafir, musyrik, maupun munafik, selama semua itutidak tampak nyata dari diri mereka. Kita menyerahkan rahasia hati mereka kepada AllahTa’ala.83. Kita tidak boleh mengangkat pedang (berperang/menumpahkan darah) terhadap seorangpun dari ummat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, kecuali terhadap mereka yang wajibdiperangi.84. Kita juga tidak membolehkan memberontak terhadap pemimpin-pemimpin dan Ulul ‘Amrikita, meskipun mereka berbuat lalim. Kita tidak menyumpahi mereka dan tidak berlepas diridengan tidak taat kepada mereka. Kita berkeyakinan bahwa mentaati mereka sepanjangdalam ketaatan kepada Allah adalah wajib, selama mereka tidak menyuruh berbuat maksiat.Kita tetap mendoakan kebaikan untuk mereka dan agar mereka dikaruniai kebaikan jasmanimaupun rohani.85. Kita tetap mengikuti As-Sunnah dan Al-Jama’ah, menghindari sesuatu yang aneh,perselisihan (yang didasari menyelisihi Al-Jama’ah-pent.) dan menghindari perpecahan.86. Kita mencintai orang yang adil dan menjaga amanah serta membenci orang yang zhalim dankhianat.87. Terhadap sesuatu yang masih samar ilmunya bagi kita, kita mengucapkan Allahu A’lam.88. Kita berpendapat disyari’atkannya mengusap khuff (sepatu) baik di waktu mukim maupunsafar (bepergian). Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat.89. Jihad dan ibadah haji dilakukan bersama Ulul ‘Amri, baik yang shalih maupun yang fasik,hingga hari kiamat. Keduanya tak dapat dibatalkan dan dirusak oleh segala sesuatu.90. Kita mengimani para Malaikat yang Mulia, pencatat amal manusia. Sesungguhnya Allahtelah menjadikan mereka sebagai pengawas bagi kita.91. Kita juga mengimani Malaikat Maut yang diberi tugas mencabut nyawa para makhlukhidup.92. Kita pun mengimani adanya adzab kubur bagi orang yang berhak mendapatkannya dan jugapertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir kepadanya di dalam kubur tentang Rabb danagamanya berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam serta parasahabat Ridwanullahu ‘alaihim ajma’in. Alam kubur adalah taman-taman Jannah ataukubangan-kubangan Naar.

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

10

93. Kita juga mengimani Hari Ba’ats dan balasan amal perbuatan pada hari kiamat, kita jugamengimani pendedahan (penyingkapan) amal perbuatan, hisab, pembacaan catatan amal,ganjaran baik dan siksa, shirat dan al-mizan di Hari Kiamat.94. Jannah dan Naar adalah dua makhluk Allah yang kekal, tak akan punah dan binasa.Sesungguhnya Allah telah menciptakan keduanya sebelum penciptaan makhluk lain danAllah-pun menciptakan penghuni bagi keduanya.95. Barangsiapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk Jannah, maka itu adalah keutamaan dari-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki-Nya untuk masuk Naar, maka itu adalah keadilandari-Nya. Masing-masing akan beramal sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dari-Nyadan akan kembali kepada apa yang menjadi kodratnya. Kebaikan dan keburukan seluruhnyatelah ditetapkan atas hamba-hamba-Nya.96. Kemampuan, yang dengan wujudnya datang kewajiban amal adalah semacam taufik yangbukan merupakan kriteria mahkluk. Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh,potensi, kekuatan, dan selamatnya diri dari bermacam musibah, adalah persiapan sebelummelakukan amalan. Dengan itulah hukum tersebut digantungkan, sebagaimana yangdifirmankan Allah:Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sebatas kesanggupannya.“ (QS. Al-Baqarah: 286).97. Amal perbuatan hamba adalah makhluk Allah, namun juga hasil usaha hamba itu sendiri.98. Allah hanya membebani mereka sebatas yang mereka mampu. Dan mereka pun memangtidak akan mampu melainkan sebatas apa yang dibebankan Allah atas mereka. Itulahpengertian kalimat Laa haula wa laa quwwata illa billah. Kita mengatakan: tiada jalan bagiseorang hamba dan tidak pula ia memiliki kebebasan beraktivitas, dan beranjakmeninggalkan maksiat melainkan dengan pertolongan Allah. Dan seorang pun tidakmemiliki kekuatan untuk melaksanakan dan bertahan dalam ketaatan kepada Allah,melainkan dengan taufik-Nya.99. Segala sesuatu berlaku menurut kehendak, ilmu, keputusan dan takdir-Nya. Dia berbuatsekehendak-Nya, namun tidaklah sekali-kali Dia mendzhalimi hamba-Nya.Tidaklah Dia ditanya tentang apa yang Dia perbuat, tetapi merekalah yang akan ditanya tentang(apa yang mereka perbuat).” (QS. Al-Anbiyaa’: 23).100. Do’a dan sedekah orang yang hidup dapat bermanfaat bagi mereka yang sudah mati.101. Allah Ta’ala mengabulkan segala do’a dan memenuhi segala kebutuhan hamba-Nya

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

11

102. Dia-lah yang memiliki segala sesuatu namun tidak dimiliki oleh sesuatu. Tidak sekejappun(hamba-hamba-Nya) lepas dari rasa butuh kepada-nya. Barangsiapa yang merasa tak butuhkepada Allah sekejappun, dia telah kafir dan termasuk orang yang binasa.103. Allah Subahanahu wa Ta’ala juga Murka dan Ridhla, namun tidak menyerupai satupun darimakhluk-Nya.104. Kita mencintai para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, namun tidak berlebihan dalammencintai salah seorang di antaranya. Tidak juga kita bersikap meremehkan terhadapseorang pun dari mereka. Kita membenci siapa-siapa yang membenci mereka dan siapa-siapayang menyebutkan mereka dengan kejelekan. Kita pun hanya menyebut mereka dalamkebaikan. Mencintai mereka adalah pengamalan ad-dien (agama), keimanan, dan ihsan.Sementara membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan, dan melampaui batas.105. Kita mengakui kekhalifahan sepeninggal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Yangpertama adalah Abu Bakr As-Shiddiq radliyallahu ‘anhu sebagai sikap mengutamakan danmengunggulkan dirinya atas semua umat Islam.106. Kemudian ‘Umar bin Al-Khattab radliyallahu ‘anhu.107. Setelah itu ‘Utsman bin ‘Affan radliyallahu ‘anhu.108. Kemudian ‘Ali bin Abi Thalib radliyallahu ‘anhu.109. Merekalah yang disebut dengan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidun dan para imam yang mendapatpetunjuk.110. Sepuluh orang sahabat yang disebut-sebut Nabi dan diberi kabar gembira sebagai penghuniJannah, kita akui sebagai penghuni Jannah berdasarkan persaksian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan perkataan beliau yang benar. Mereka adalah: Abu Bakr, ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali,Thalhah [bin ‘Ubaidillah], Az-Zubeir [bin Al-Awwam], Sa’ad [bin Abi Waqqas], Sa’id [binZaid], Abdurrahman bin ‘Auf, dan Abu ‘Ubaidah Al-Jarrah –orang tepercaya umat ini–radliyallahu ‘anhum.111. Barangsiapa yang membaguskan ucapannya terhadap para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, istri-istri beliau yang bersih dari segala noda, serta anak cucu beliau yang suci darisegala najis, maka orang itu telah selamat dari kemunafikan.112. Para ‘ulama As-Salaf terdahulu [para sahabat-pent.] dan yang sesudah mereka dari kalanganTabi’in adalah pelaku kebaikan dan ahli hadits, ahli fiqih, dan ahli ushul. Mereka semuanyaharus disebutkan kebaikannya. Barangsiapa yang menjelek-jelekkan mereka, maka dia tidakberada di atas jalan mereka (para sahabat).113. Kita tidak mengutamakan salah seorangpun di antara para wali Allah di atas seorang Nabi‘Alaihi As-Sallam. Bahkan kita mengatakan bahwa seorang saja dari para Nabi itu lebih utamadibanding seluruh para wali.

Copyleft © 2001 http://www.perpustakaan-islam.com – Islamic Digital Library

12

114. Kita mengimani adanya karomah-karomah mereka dan segala riwayat tentang mereka yangdinukil dari para perawi yang tepercaya.115. Kita juga mengimani adanya tanda-tanda hari kiamat berupa keluarnya Ad-Dajjal danturunnya Nabi ‘Isa ‘Alaihis Sallam dari langit. Kita juga mengimani terbitnya matahari daribarat dan keluarnya Ad-Daabbah [salah satu tanda kiamat yaitu binatang yang dapatberbicara seperti manusia-pent.] dari kediamannya.116. Kita tidak mempercayai (ucapan) dukun maupun peramal, demikian juga setiap orang yangmengakui sesuatu yang menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah serta Ijma’ kaum muslimin.117. Kita meyakini bahwa Al-Jama’ah adalah haq dan kebenaran, sementara Al-Furqah adalahpenyimpangan dan siksaan.118. Ad-Dien (agama) Allah di langit dan di bumi hanyalah satu, yaitu dienul Islam, Allahberfirman:Sesungguhnya agama (yang diridhlai) di sisi Allah hanyalah Al-Islam.” (QS. Ali ‘Imran: 19). Diajuga berfirman:Dan telah Aku ridlai Islam sebagai agama bagimu.” (QS. Al-Maidah: 3).Dan Islam itu berada di antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan, antaramenyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk dan menafikkan (meniadakan)sifat-sifat itu, antara Jabriyah (kaum yang bersandar kepada takdir saja) dan Al-Qadariyah(kaum yang menolak takdir), dan antara yang merasa aman dari siksa Allah dan yang putusasa dari rahmat Allah.119. Inilah agama dan keyakinan kami lahir maupun batin. Kami berlepas diri –dengan kembalikepada Allah– dari setiap yang menyelisihi apa yang kami sebutkan dan kami jelaskan. Kitamemohon kepada Allah untuk menetapkan diri kita di atas keimanan, mematikan kitadengan keyakinan itu, memelihara kita dari pengaruh hawa nafsu yang bermacam-macam,dan dari pendapat-pendapat yang beraneka ragam, dan mahdzab-mahdzab yang jelek,seperti: Mu’tazilah, Al-Jahmiyyah, Al-Jabriyyah, Al-Qadariyyah, dan lain-lain, dari kalanganmereka yang menyelisihi Al-Jama’ah dan bersanding dengan kesesatan. Kita berlepas diri darimereka. Dan mereka menurut kami adalah orang-orang sesat dan jahat. Wa billahi Al-‘Ishmatu

wa At-Taufiq.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: